Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Dokumentację do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć na ręce Prodziekana  prof. dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka, w obecności proponowanego promotora, najpóźniej 16 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia najbliższej Rady Wydziału

Dokumenty należy składać we wtorki w godzinach od 830 do 930 po wcześniejszym umówieniu się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze, pokój 401, nr tel. (32) 370 52 92

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

Dokumenty powinny być ułożone i spięte (np. w segregatorze) w podanej niżej kolejności:

 1. podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z adnotacją opiekuna popierającą prośbę w dziedzinie
  • nauk medycznych - dyscyplina biologia medyczna,
  • nauk medycznych - dyscyplina medycyna,
  • nauk medycznych - dyscyplina stomatologia,
 2. informacje ogólne
 3. wykaz prac naukowych
 4. tezy pracy (cel, założenia, materiał, metody, wyniki, wnioski).
  Przy składaniu dokumentów 1 egz. (zbindowany), pozostałe 12 egz. najpóźniej  na 3  tygodnie przed terminem posiedzenia Komisji Wszczęć
 5. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu (oryginał do wglądu), w przypadku, gdy na dyplomie jest inne nazwisko niż obecnie używane należy złożyć kserokopię aktu małżeństwa. Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 6. kserokopia dowodu osobistego
 7. życiorys
 8. opinia opiekuna naukowego o doktorancie
 9. uchwała komisji bioetycznej/etycznej SUM w sprawie wyrażenia opinii o projekcie eksperymentu medycznego – badawczego lub opinia komisji bioetycznej informująca, że badania nie wymagają takiej zgody
 10. oświadczenia podpisane przez wnioskodawcę, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni
 11. oświadczenie o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie
 12. karta informacyjna doktoranta
 13. odbitki prac naukowych
 14. w przypadku przejęcia płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oświadczenie pracodawcy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób nie będących pracownikami SUM i nie będących słuchaczami Studium Doktoranckiego)
 15. jeżeli doktorant jest słuchaczem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego - zaświadczenie potwierdzające ten status
 16. w przypadku posiadania specjalizacji I0 lub II0 kserokopia zaświadczenia (oryginał do wglądu)
 17. w przypadku posiadania certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)

 

Dokumenty powinny być ułożone i spięte (np. w segregatorze) w podanej niżej kolejności:

 1. podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z adnotacją opiekuna popierającą prośbę w dziedzinie
  - nauk medycznych - dyscyplina biologia medyczna,
  - nauk medycznych - dyscyplina medycyna,
  - nauk medycznych - dyscyplina stomatologia,
 2. informacje ogólne
 3. wykaz prac naukowych
 4. tezy pracy (cel, założenia, materiał, metody, wyniki, wnioski).
  Przy składaniu dokumentów 1 egz. (zbindowany), pozostałe 12 egz. najpóźniej  na 3  tygodnie przed terminem posiedzenia Komisji Wszczęć
 5. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu (oryginał do wglądu), w przypadku, gdy na dyplomie jest inne nazwisko niż obecnie używane należy złożyć kserokopię aktu małżeństwa
 6. kserokopia suplementu do dyplomu