Założenia programu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY”  I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE
Z UCZESTNICTWEM W TYM PROGRAMIE

 • Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to,że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wyznaczany przez pracodawcę. Podwójna opieka merytoryczna to sposób na intensyfikację kontaktu między światem nauki a biznesu.
 • Kształcenie uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie DOKTORAT WDROŻENIOWY odbywa się we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą albo innym zatrudniającym go podmiotem, który wskazuje spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego.
 • Opiekunem pomocniczym, który pełni istotną funkcję w sprawowaniu opieki nad uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w programie, w całym okresie studiów doktoranckich, może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo--rozwojowej, lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 • Pracownikowi, będącemu uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w programie, przysługuje:
  1. zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub przygotowanie się do egzaminu doktorskiego oraz obrony rozprawy doktorskiej, przy czym z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz,
  3. zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie doktorskim oraz w obronie rozprawy doktorskiej – z wyłączeniem uprawnieńo charakterze tożsamym z uprawnieniami, o których mowa w pkt 1–3, określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 • Uczestnik studiów doktoranckich biorący udział w programie jest obowiązany do przedstawienia rozprawy doktorskiej nie później niż w ostatnim roku studiów doktoranckich.
 • Uczestnik studiów doktoranckich (Doktorat wdrożeniowy) otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 2.450,- zł/miesięcznie, które  jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
 • Zakłada się, że studia doktoranckie będą trwały 4 lata
 • W projekcie, który uzyskał akceptację MNiSW przedstawiona została możliwość objęcia programem 8 doktorantów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Środki finansowe uzyskane z dofinansowania związanego z infrastrukturą badawczą, będą mogły być przeznaczone między innymi na:
  1. zakup odczynników oraz drobnych materiałów wykorzystywanych do badań laboratoryjnych,
  2. zakup testów do badań, zestawów do oznaczeń,
  3. zakup oprogramowania.