Warunki przyjęcia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 – DOKTORAT WDROŻENIOWY


W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie:

- biologia medyczna
- medycyna
- stomatologia

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:
a)    postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
b)    postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej,
c)    decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.

Na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1)    posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,  
2)    uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla każdego z Wydziałów na dany rok akademicki. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata,
3)    złożyła w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,
4)    ukończyła staż podyplomowy lub ukończy go najdalej do końca pierwszego miesiąca studiów doktoranckich (dotyczy lekarzy i lekarzy - dentystów),
5)    uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę
co najmniej 45 punktów.


Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w sekretariacie Studium Doktoranckiego w Zabrzu.
Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1)    życiorys;
2)    odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
3)    zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów),
4)    dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm,
5)    poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
6)    deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, iż w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,
7)    oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego, że temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki
i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na danym Wydziale,
8)    oświadczenie kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ust. 3n ustawy, albo oświadczeniem kandydata o posiadaniu tych kwalifikacji,
9)    oświadczenie pracodawcy zatrudniającego opiekuna pomocniczego,
10)    dokument potwierdzający, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu nie później niż do dnia rozpoczęcia studiów.
11)    zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
12)    informację dotyczącą przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie,
13)    zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
14)    odpowiednie certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
15)    zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia
31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja,
16)    wykaz posiadanych publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
17)    dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia wraz z wykazem:
a)    potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
b)    staż w ramach programu TEMPUS/SOKRATES, ERASMUS/ERASMUS+,
c)    doniesienia zjazdowe  - STN na szczeblu uczelnianym,
d)    doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
e)    doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
f)    doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
g)    doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
h)    publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych,
i)    publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych,
j)    publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
k)    publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
l)    publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
m)     inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
n)    wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
o)    wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy lub na konferencjach i zjazdach krajowych,
p)    wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
q)    nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
r)    nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach krajowych,
s)    nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
t)    przynależność do kół STN przez minimum 18 miesięcy, do zespołów badawczych
lub eksperckich,
u)    nagrody Rektora,
v)    nagrody i stypendia Ministra,
w)    realizacja projektu w ramach programu „Diamentowy Grant”,
x)    wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
y)     potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia,
z)     potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
aa)    potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
bb)    działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA,
STN, itp.) lub działalność organizacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia,
cc)    zaświadczenie o wyniku LEK, LDEK, uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
dd)     inne nie wymienione dokumenty.

Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć  kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki referatów zjazdowych lub streszczeń.

Ponadto kandydat musi dołączyć:
1. proponowany temat badań naukowych wraz z ich opisem,  zawierający między innymi  
    informacje o:
- związku z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa;
-  związku z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia
   lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu.
2. harmonogram realizacji badań naukowych.
Należy dodatkowo  złożyć wymienione poniżej dokumenty:
1. kartę informacyjną doktoranta (kandydata),
2. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
3. kserokopię aktu ślubu - w przypadku mężatek, u których nastąpiła zmiana nazwiska
   (oryginał do wglądu),
4. zaświadczenie lekarskie
5. kserokopię książeczki sanitarno-epidemiolodicznej (oryginał do wglądu) - jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.
Datą złożenia dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów
w terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
W STUDIUM DOKTORANCKIM, ZABRZE, PLAC TRAUGUTTA 2,
IV PIĘTRO, POKÓJ 406   godz. 8.00 – 15.00
TEL. 32/37 05 266
Skierowanie dot. badań lekarskich można odebrać w sekretariacie Studium Doktoranckiego