Założenia programu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” 
I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TYM PROGRAMIE

Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że jednostka naukowa jednostka SUM wraz z innym podmiotem (n.p. przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę doktoranta.
Doktorant ma dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wskazany przez pracodawcę.        
Opiekunem pomocniczym, który pełni istotną funkcję w sprawowaniu opieki nad uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w programie, w całym okresie studiów doktoranckich, może być osoba posiadająca:
 - stopień naukowy doktora lub
 - co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-   
  -rozwojowej, lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Pracownikowi, będącemu uczestnikiem studiów doktoranckich, który bierze udział w programie, przysługuje:
- zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
- prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub przygotowanie się do egzaminu doktorskiego oraz obrony rozprawy doktorskiej, przy czym z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz,
- zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie doktorskim oraz w obronie rozprawy doktorskiej – z wyłączeniem uprawnień o charakterze tożsamym z uprawnieniami, o których mowa w pkt 1–3, określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Uczestnik studiów doktoranckich biorący udział w programie jest obowiązany do przedstawienia rozprawy doktorskiej nie później niż w ostatnim roku studiów doktoranckich.
Zakłada się, że studia doktoranckie będą trwały 4 lata.
     
Środki finansowe

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi 2.450,00 zł.
Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez doktoranta wynosi 13.230,00 zł.
Środki finansowe uzyskane z dofinansowania związanego z infrastrukturą badawczą, będą mogły być przeznaczone między innymi na:
- zakup odczynników oraz drobnych materiałów wykorzystywanych do badań laboratoryjnych,
- zakup testów do badań, zestawów do oznaczeń,
- zakup oprogramowania.