Warunki i tryb rekrutacji

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w obszarze nauk medycznych w dziedzinie: nauk medycznych:
a)  w dyscyplinie medycyna
b)  w dyscyplinie biologia medyczna

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:
- postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych     
  dokumentów),
- postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej,
- decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”

Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1)  posiada tytuł magistra lub jego odpowiednik,
2)  uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla każdego z Wydziałów na dany rok akademicki. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata, (do wglądu w formularzach do pobrania).
3) złożyła w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. (do godz. 14.00) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach wraz ze wszystkimi wymienionymi poniżej dokumentami,
4) ukończyła staż podyplomowy lub ukończy go najdalej do końca pierwszego miesiąca studiów doktoranckich (dotyczy lekarzy),
5) jest zatrudniona lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę lub inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich,
6) przedstawi zwięzły projekt planowanej rozprawy doktorskiej podpisany przez kandydata i potencjalnego opiekuna naukowego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz potencjalnego opiekuna pomocniczego z podmiotu zewnętrznego,
7)  uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę co najmniej 45 punktów.
 
Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Do podania wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chce podjąć studia doktoranckie, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1)  życiorys,
2)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3)  zaświadczenie (lub suplement) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów),
4)  dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm,
5) poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, że
w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
6) deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, na pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, że w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,
7) oświadczenie pracodawcy,
8) oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego, że temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki
i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na danym Wydziale,
9) oświadczenie potencjalnego opiekuna pomocniczego,
10) kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich,
11) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922).
12) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
13) odpowiednie certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
14) zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja,
15) wykaz posiadanych publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
16) dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia:
a)    potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
b)    staż w ramach programu TEMPUS//SOKRATES,ERASMUS/ERASMUS+,
c)    doniesienia zjazdowe  - STN na szczeblu uczelnianym,
d)    doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
e)    doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
f)    doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
g)    doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
h)    publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych,
i)    publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych,
j)    publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
k)    publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
l)    publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
m)     inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
n)    wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
o)    wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy lub na konferencjach i zjazdach krajowych,
p)    wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
q)    nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
r)    nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach krajowych,
s)    nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
t)    przynależność do koła STN przez minimum 18 miesięcy, do zespołów badawczych lub eksperckich,
u)    nagrody Rektora,
v)    nagrody i stypendia Ministra,
w)    realizacja projektu w ramach programu „Diamentowy Grant”,
x)    wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
y)     potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia,
z)     potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
aa)    potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
bb)    działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA, STN, itp.) lub działalność organizacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia,
cc)    zaświadczenie o wyniku LEK, LEP, uzyskaniu specjalizacji (o ile  
    dotyczy),
dd)     inne nie wymienione dokumenty.

Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć  kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki referatów zjazdowych lub streszczeń.

Ponadto należy złożyć wymienione poniżej dokumenty:
1.    dokument potwierdzający zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na udział w studiach doktoranckich lub oświadczenie, że osoba zostanie zatrudniona przez podmiot po rekrutacji na studia doktoranckie
2.    oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów doktoranckich
3.    kartę informacyjną doktoranta, (kandydata)
4.    prawo wykonywania zawodu,
5.    kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
6.    kserokopię aktu ślubu - w przypadku mężatek, u których nastąpiła zmiana nazwiska (oryginał do wglądu),
7.    kserokopię książeczki sanitarno-epidemiologicznej (oryginał do wglądu) - jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Uwaga !
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów  w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Datą złożenia wszystkich dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.
Skierowanie na badania lekarskie można odebrać w sekretariacie Studium Doktoranckiego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Uczelni (Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Katowice)

 Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela: Ewa Lieber, tel. (32) 2088671