ZAŁOŻENIA PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” 
I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TYM PROGRAMIE

 1. Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wyznaczany przez pracodawcę. Podwójna opieka merytoryczna to sposób na intensyfikację kontaktu między światem nauki a biznesu.
 2. W projekcie, który uzyskał akceptację MNiSW przedstawiona została możliwość objęcia programem 6 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
 3. Środki finansowe przyznane na cały projekt to 1 023 120,00 zł, z czego 70% (705 600,00 zł) przeznaczone jest na stypendia dla doktorantów:
  1. Stypendium będzie odpowiadało minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.
  2. Doktorant będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesięcy w roku.   
 4. Zakłada się, że studia doktoranckie będą trwały 4 lata, a stypendium wdrożeniowe zostanie przyznane sześciu osobom.
 5. Środki finansowe uzyskane z dofinansowania związanego z infrastrukturą badawczą, będą przeznaczone między innymi na:
  1. zakup odczynników oraz drobnych materiałów wykorzystywanych do badań laboratoryjnych,
  2. zakup testów do badań, zestawów do oznaczeń,
  3. zakup oprogramowania.
 6. Pracodawca doktoranta ma obowiązek wskazać spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego.
  Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego,o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 7. W ostatnim roku studiów doktoranckich doktorant musi przedstawić rozprawę doktorską.

Więcej informacji: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/873