Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W związku z zainteresowaniem Diagnostów laboratoryjnych procesem specjalizacyjnego doskonalenia zawodowego w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, uprzejmie informujemy, że planuje się przeprowadzić drugi w 2018 roku, jesienny nabór na specjalizację.
W związku z powyższym do 15 września b.r., Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przekaże do wojewody za pomocą systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK) informacje o liczbie wolnych miejsc oraz kosztach szkolenia specjalizacyjnego.  


Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. z 2016 r.poz. 2245 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (t.j. z 2016 r. poz.1950), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2018 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 16 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia2019 r.  

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.                


Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach