W związku z zainteresowaniem Farmaceutów procesem specjalizacyjnego doskonalenia zawodowego w dziedzinie farmacja apteczna, uprzejmie informujemy, że planuje się przeprowadzić drugi w 2018 roku, jesienny nabór na specjalizację. W związku z powyższym do 15 września b.r., Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przekaże do wojewody za pomocą systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK) informacje o liczbie wolnych miejsc oraz kosztach szkolenia specjalizacyjnego. 

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 2017, poz. 516), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2018 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 16 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia2019 r.  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.            

Serdecznie zapraszam
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach