Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Międzyuczelniane studia podyplomowe ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA kierowane są w szczególności do pracowników administracji placówek ochrony zdrowia, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy prawo o zamówienia publicznych.

Zawarcie w programie studiów tematyki dotyczącej udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne w trybie przewidzianym ustawą o działalności leczniczej poszerza krąg potencjalnych odbiorców oferty edukacyjnej studiów także o osoby zawodowo związane z innymi organizacjami ochrony zdrowia. Znaczna użyteczność wiedzy zawartej w programie studiów wśród potencjalnych słuchaczy przygotowywanego kierunku każe zawrzeć również osoby niezwiązane bezpośrednio z placówkami świadczącymi usługi zdrowotne, jednak powiązane z sektorem ochrony zdrowia (jednostki administracji publicznej, podmioty trzeciego sektora, podmioty będące beneficjentami funduszy unijnych). Znaczący potencjał ilościowy odbiorców oferty studiów należy wskazać również w grupie pracowników przedsiębiorstw branży medycznej uczestniczących w postępowaniach o zamówienia publiczne w roli oferentów. Dotyczy to przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz placówek ochrony zdrowia (utrzymanie czystości, catering), firm farmaceutycznych oraz producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego itp. Potencjalnymi uczestnikami studiów mogą być zarówno osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert dla przetargowych, jak i pracownicy działów handlowych.

Oferta studiów skierowana jest zarówno do osób już wykonujących pracę w ww. obszarach i chcących poszerzyć zakres swoich kompetencji, jak i do osób planujących podjęcie pracy w szeroko rozumianym, sektorze ochrony zdrowia, w tym – absolwentów studiów I i II stopnia w zakresie zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia i pokrewnych.

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia