Adresaci studiów podyplomowych

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Studia adresowane są do osób zawodowo zajmujących się opieką społeczną nad osobami starszymi: pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej oraz zdrowotnej – zarówno pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów oraz innych osób zatrudnionych w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki mad osobami starszymi, miejskich i powiatowych ośrodkach pomocy społecznej a także pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej zajmujących się realizacją i projektowaniem instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi i polityki ludnościowej( w sektorze zdrowotnym i zabezpieczenia społecznego).

Słuchaczami studiów podyplomowych na Wydziale Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  prowadzonych na kierunku „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” mogą być osoby, które posiadają   dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego  stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi