Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji:

 1. Podanie  /pobierz/ ,
 2. kwestionariusz osobowy / pobierz /
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. fotografię (1 szt.) o wymiarach 40 x 55 mm,
 5. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach /pobierz/

Zgłoszenia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa komplet dokumentów w Sekretariacie Dziekana (pok. 3)
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
tel. 32-3976-530
Przyjęcia interesantów – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00

Termin rekrutacji:
nabór otwarty, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin składania dokumentów:
do dnia 18 września 2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:
Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” (Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"), przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone jest w oparciu o złożone przez kandydata na studia dokumenty oraz ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja Rekrutacyjna w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji przedkłada Dziekanowi imienną listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan.
W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej studia podyplomowe nie zostaną uruchomione.

W przygotowaniu

Plan kształcenia

Siatka godzin

Absolwent ukończonych studiów podyplomowych uzyska poszerzone wiadomości w zakresie edukacji prozdrowotnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w szkole, placówkach i środowiskach lokalnych. Program studiów dostarczy słuchaczom aktualnej wiedzy niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w obszarze problematyki kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Studia podyplomowe: „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” są skierowane do osób związanych z szeroko rozumianymi problemami  ochrony i doskonalenia zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Do skorzystania z oferty zapraszamy przede wszystkim:

 • pracowników systemu oświaty, 
 • pracowników administracji publicznej, sportu i turystyki oraz instytucji odpowiadających za promocję zdrowia oraz profilaktykę problemów dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
 • pracowników administracji publicznej nadzorujących placówki żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży,
 • pracowników ochrony zdrowia - lekarzy medycyny, dietetyków, personelu pielęgniarskiego,
 • doktorantów nauk medycznych, humanistycznych, społecznych i pokrewnych,
 • studentów ostatnich lat w/w studiów (dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia).

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia jest Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
minimum 20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 195 godzin dydaktycznych w tym:
130 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń, 45 godz. seminarium.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywać się kolejno w modułach tematycznych. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (soboty i niedziele). Po ukończeniu studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Wysokość opłat ustalana jest Zarządzeniem Rektora SUM przed rozpoczęciem studiów w danym roku akademickim.
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 153/2019 Rektora SUM z dnia 19.09.2019 r.

Miejsce zajęć:
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18). Instytucja gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 32;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział nauk Medycznych w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki