Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Lista Osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich
w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu na rok 2017/2018

Lp. / Nr kandydata

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 określa odrębna Uchwała Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie regulują „Zasady i tryb działania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” uchwalane przez Radę Wydziału.
 2. Zgodnie z zasadami rekrutacji, na studia doktoranckie, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, może zostać przyjęta osoba, która:
  -     posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”
  -     uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Rektora.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i odbywa się w oparciu
  o dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, na podstawie kryteriów zestawionych
  w arkuszu oceny kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w danym roku akademickim.
 4. Kryteria premiujące uwzględniane w procesie rekrutacji:
  -     osiągnięcia naukowe (współautorstwo publikacji oraz wystąpień zjazdowych),
  -     udział w stażach zagranicznych,
  -     aktywność naukowa podczas studiów i przynależność do kół STN,
  -     wyróżnienia prac prezentowanych na zjazdach STN,
  -     uzyskane nagrody Rektora, nagrody i stypendia Ministra,
  -     ukończony i potwierdzony dyplomem inny kierunek studiów,
  -     działalność organizacyjna w czasie studiów, np. Samorządzie Studenckim i in.
 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w oparciu o uzyskaną punktację sporządza listę rankingową i na jej podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.
 6. Tryb postępowania rekrutacyjnego na każdym jego etapie jest jawny, a lista osób przyjętych jest przedstawiana na tablicy oraz stronie internetowej Studium Doktoranckiego.

Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w sekretariacie Studium Doktoranckiego w Sosnowcu.
Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 1. Życiorys,
 2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów),
 4. Dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm,
 5. Poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
 6. Deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, iż w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,
 7. Oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego, że temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki
  i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na danym Wydziale,
 8. Oświadczenie kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ust. 3n ustawy, albo oświadczeniem kandydata o posiadaniu tych kwalifikacji,
 9. Oświadczenie pracodawcy zatrudniającego opiekuna pomocniczego,
 10. Dokument potwierdzający, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu nie później niż do dnia rozpoczęcia studiów.
 11. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 12. Informację dotyczącą przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie,
 13. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
 14. Odpowiednie certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
 15. Zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja,
 16. Wykaz posiadanych publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
 17. Dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia wraz z wykazem:
  1. potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
  2. staż w ramach programu TEMPUS/SOKRATES, ERASMUS/ERASMUS+,
  3. doniesienia zjazdowe  - STN na szczeblu uczelnianym,
  4. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
  5. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
  6. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
  7. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
  8. publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych,
  9. publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych,
  10. publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
  11. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
  12. publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
  13. inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
  14. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  15. wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy lub na konferencjach i zjazdach krajowych,
  16. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  17. nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  18. nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach krajowych,
  19. nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  20. przynależność do kół STN przez minimum 18 miesięcy, do zespołów badawczych lub eksperckich,
  21. nagrody Rektora,
  22. nagrody i stypendia Ministra,
  23. realizacja projektu w ramach programu „Diamentowy Grant”,
  24. wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
  25. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia,
  26. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
  27. potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
  28. działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA,
  29. zaświadczenie o wyniku LEK, LDEK, uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
  30. inne nie wymienione dokumenty.

Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć  kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki referatów zjazdowych lub streszczeń.
Ponadto kandydat musi dołączyć dokumenty zawierające proponowany temat badań naukowych wraz z ich opisem,  obejmującym:
- harmonogram realizacji badań naukowych
- informacje na temat związku z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu
- informacje o związku z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa;

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019
DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

Dokumenty należy składać:
od 19 września 2018 r. godz. 12.00

w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8 Kampus E, pokój nr 19, mgr inż. Anna Jermakowicz,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (032) 364 11 18

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
19 września 2018 r. od godz. 15.00

 

 

 

Dokumenty należy składać:
od 16 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 r.

w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8 Kampus E, pokój nr 19, mgr inż. Anna Jermakowicz,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (032) 364 11 18

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
11 września 2018 r. od godz. 9.00

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” 
I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TYM PROGRAMIE

 1. Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wyznaczany przez pracodawcę. Podwójna opieka merytoryczna to sposób na intensyfikację kontaktu między światem nauki a biznesu.
 2. W projekcie, który uzyskał akceptację MNiSW przedstawiona została możliwość objęcia programem 6 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
 3. Środki finansowe przyznane na cały projekt to 1 023 120,00 zł, z czego 70% (705 600,00 zł) przeznaczone jest na stypendia dla doktorantów:
  1. Stypendium będzie odpowiadało minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.
  2. Doktorant będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesięcy w roku.   
 4. Zakłada się, że studia doktoranckie będą trwały 4 lata, a stypendium wdrożeniowe zostanie przyznane sześciu osobom.
 5. Środki finansowe uzyskane z dofinansowania związanego z infrastrukturą badawczą, będą przeznaczone między innymi na:
  1. zakup odczynników oraz drobnych materiałów wykorzystywanych do badań laboratoryjnych,
  2. zakup testów do badań, zestawów do oznaczeń,
  3. zakup oprogramowania.
 6. Pracodawca doktoranta ma obowiązek wskazać spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego.
  Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego,o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 7. W ostatnim roku studiów doktoranckich doktorant musi przedstawić rozprawę doktorską.

Więcej informacji: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/873

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 32;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział nauk Medycznych w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki