Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Załącznik do Uchwały nr 27/2017 RW z dn. 13.02.2017 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA
PRACY DYPLOMOWEJ I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH, PROWADZONYCH W WYDZIALE NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 1. Charakter pracy
  1. Pracę dyplomową słuchacz przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – koordynatora studiów podyplomowych.
  2. Koordynator studiów podyplomowych zobowiązany jest do dopilnowania, aby przestrzegane były zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i regulaminy wewnętrzne jednostek ochrony zdrowia, w których leczeni są/byli pacjenci objęci pracą.
  3. Zalecaną formą pracy dyplomowej jest studium przypadku/przypadków. Istnieje również możliwość napisania pracy o charakterze przeglądowym (na podstawie analizy piśmiennictwa dotyczącego podjętego tematu) lub badawczym niedoświadczalnym.
 2. Struktura pracy
  Praca dyplomowa powinna zawierać:
  1. Stronę tytułową (załącznik nr 1)
  2. Spis treści
  3. Wprowadzenie i cel pracy
  4. Zasadniczy tekst pracy
  5. Podsumowanie
  6. Piśmiennictwo
  7. Spis tabel i rycin
   oraz w razie potrzeby
  8. Aneks
 3. Edycja pracy
  Strona tytułowa powinna być napisana wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1). Strony powinny być ponumerowane cyframi arabskimi w prawym dolnym rogu. Strony tytułowej nie należy numerować, a pierwszej stronie po stronie tytułowej nadać numer 2. Tekst pracy powinien być napisany na komputerze, czcionką Arial lub Times New Roman o wymiarze 12, z zachowaniem 1,5 cm odstępów między wierszami. Marginesy: górny, dolny i prawy po 2,5 cm; lewy – 3 cm, Rozdziały i ew. podrozdziały należy ponumerować cyframi arabskimi. Tabele należy numerować kolejno, a tytuł umieszczać nad tabelą. Ryciny i fotografie po-winno się numerować kolejno, a tytuł umieszczać pod nimi
 4. Zawartość pracy
  1. Objętość pracy powinna wynosić 15-30 stron.
  2. Spis treści powinien zawierać tytuły rozdziałów (podrozdziałów) z podaniem ich numeracji oraz numerem strony, na której się rozpoczynają.
  3. Wprowadzenie i cel pracy
   Autor powinien przedstawić powód/powody, dla których zajął się określonym tematem oraz wskazać cel, któremu praca służy
  4. Zasadniczy tekst pracy.
   Ta część powinna zawierać charakterystykę jednostki chorobowej/problemu zdrowotnego oraz opis pacjenta/grupy pacjentów (tzw. studium przypadku). Uwaga ta nie dotyczy pracy przeglądowej. W pracach badawczych niedoświadczalnych (dotyczy „lub” z pkt. I. 3.) należy uwzględniać opis materiału i zastosowanych metod oraz opisać uzyskane wyniki, prezentując je ponadto w tabelach lub w formie rycin. Jest to równoznaczne z uwzględnieniem w zasadniczym tekście pracy podrozdziałów: Materiał i metody oraz Wyniki. Przy każdym powołaniu się na opinię innego autora należy podać w nawiasie kwadratowym numer publikacji zgodny z wykazem piśmiennictwa.
  5. Podsumowanie powinno stanowić odpowiedź na cel pracy.
  6. Wykaz piśmiennictwa.
   Liczba pozycji piśmiennictwa powinna wynosić 10-20. Ich wykaz należy sporządzić w kolejności cytowania w tekście. Podręczniki nie powinny stanowić więcej niż 30% cytowań. Z dostępnych źródeł internetowych można wykorzystać i uwzględnić w piśmiennictwie wyłącznie prace opublikowane on-line przez redakcje recenzowanych czasopism, organizacje międzynarodowe (np. Światową Organizację Zdrowia) lub agencje rządowe (np. Narodowy Fun-dusz Zdrowia). Należy wymienić wszystkich autorów publikacji.

   Sposób zapisu cytowanych pozycji powinien być następujący:
   Artykuł: Toporowska-Kowalska E, Gębora-Kowalska B, Plocek A, Wąsowska-Królikowska K.
   Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale własnym. Pediatr Pol 2007; 82 (5-6): 389-394.
   Książka: Pawlaczyk B. Red. Zarys pediatrii. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL;
   Warszawa, 2005, wyd. I. Rozdział w książce: Religa Z. Przeszczepy serca oraz serca i płuc u dzieci. W: Kardiochirurgia dziecięca. Red. Skalski JH, Religa Z. Wydawnictwo Naukowe Śląsk; Katowice, 2003; t. II, 384-401.
   W przypadku książki lub rozdziału w książce zagranicznej w miejsce „red.” należy wpisać „ed.”, a w miejsce „W” wpisać „In”.
   Źródło internetowe: Kinsella K, He W. An Aging World: 2008. International Population
   Reports, P95/09-1. U.S. Census Bureau, 2009: 28 (online). Dostępne:
   http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf. Pobrane 02.09.2009.
  7. Aneks – załączniki
   Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość. Mogą to być np. standard postępowania, kserokopie aktów prawnych, narzędzie badawcze, czy zgoda dyrektora jednostki na przeprowadzenie badań.
   Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.
 5. Złożenie pracy w Dziekanacie
  1. Słuchacz, przed złożeniem ostatecznej wersji pracy dyplomowej koordynatorowi, wy-pełnia oświadczenie o jej samodzielnym przygotowaniu. (Załącznik nr 2).
  2. Koordynator akceptuje przedstawioną pracę podpisując ją na stronie tytułowej.
 6. Egzamin końcowy
  1. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana na wniosek Kierownika studiów podyplomowych.
  2. W skład komisji wchodzą:
   1. Dziekan/Prodziekan - przewodniczący komisji,
   2. Kierownik studiów podyplomowych
   3. Koordynator studiów podyplomowych.
  3. Egzamin końcowy obejmuje problematykę studiów podyplomowych oraz tematykę pracy dyplomowej.
  4. Termin egzaminu końcowego wyznacza Kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z Dziekanem.
  5. Po zdaniu przez słuchacza egzaminu końcowego komisja ustala ocenę wyniku końcowego studiów podyplomowych.
  6. Na ocenę tę składają się:
   - średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń na ocenę,
   - ocena pracy podyplomowej,
   - ocena z egzaminu końcowego.
  7. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych umieszczony jest ostateczny wynik,
   1. przy średniej 4,75 – 5,00 – bardzo dobry,
   2. przy średniej 4,25 – 4,74 – ponad dobry,
   3. przy średniej 3,75 – 4,24 – dobry,
   4. przy średniej 3,25 – 3,74 – dość dobry,
   5. przy średniej poniżej 3,24 – dostateczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział Lekarski w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki