1) Środki finansowe na rozwój doktorantów na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji podmiotowej.

2) Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać:

     a) Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich, prowadzonych na wydziałach SUM na badania naukowe związane z realizacją pracy doktorskiej.

3) Osoby uprawnione, o których mowa w pkt 2 lit. a składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 15 czerwca w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4) Zgłoszone przez doktorantów tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.

5) Plan zadaniowy, będący częścią zbiorczego wniosku wydziałowego o finansowanie działalności statutowej, składany jest do MNiSW i podlega ocenie dokonywanej przez zespoły ekspertów powoływane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę.