Start

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Studia doktoranckie - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studia doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach
Studia doktoranckie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski w Zabrzu
Studia doktoranckie - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Katowicach - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Lekarski w Zabrzu
Kolegium Kształcenia Podyplomowego - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ds. naboru na Studia Doktoranckie w roku 2018/2019
Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińka-Vassev – Prodziekan

Dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok – Kierownik Studium Doktoranckiego

Dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska

Dr hab. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz

Dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny

Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk

Mgr Bartosz Sikora – przedstawiciel Doktorantów

W roku akademickim 2015/2016 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prowadzone będą stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinach:

 1. biologia medyczna,
 2. farmacja.

Na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 2. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2015/2016. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata,
 3. złożyła w terminie do 15 sierpnia 2015 roku podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu wraz ze wszystkimi wymienionymi poniżej dokumentami,
 4. ukończyła staż podyplomowy lub ukończy go najdalej do końca pierwszego miesiąca studiów doktoranckich, za wyjątkiem sytuacji, w której kandydat złoży pisemne oświadczenie, iż w czasie trwania studiów nie podejmie stażu podyplomowego (dotyczy lekarzy i lekarzy - dentystów),
 5. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę co najmniej 45 punktów.

Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, Kampus E

Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 1. życiorys,
 2. odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 3. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z obrony pracy magisterskiej (dotyczy magistrów),
 4. jedną kolorową fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz dwie o wymiarze 40x55 mm,
 5. oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, iż w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
 6. deklarację zgody nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w pełnym wymiarze czasu pracy, na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniami, iż w jednostce, gdzie doktorant będzie odbywał studia, istnieje możliwość sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej, zaś tematyka przyszłej rozprawy doktorskiej będzie mieściła się w zakresie uprawnień Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach do nadawania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych lub nauk medycznych w zakresie biologia medyczna.
 7. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie Studium Doktoranckiego,
 8. potwierdzenie znajomości języków obcych certyfikatami ze szkół językowych lub zaświadczeniem ze Studium Języków Obcych ukończonej uczelni,
 9. zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października 2014 roku,
 10. wykaz publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
 11. posiadane dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia wraz z wykazem:
  1. potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
  2. staż w ramach programu TEMPUS/ERASMUS/SOKRATES,
  3. wystąpienia zjazdowe – STN na szczeblu uczelnianym,
  4. wystąpienia zjazdowe – STN na szczeblu krajowym,
  5. wystąpienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
  6. wystąpienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
  7. wystąpienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
  8. publikacje w czasopismach STN lub polskich materiałach zjazdowych,
  9. publikacje w zagranicznych materiałach zjazdowych,
  10. publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
  11. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
  12. publikacje w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
  13. inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
  14. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  15. wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy,
  16. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy,
  17. nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  18. nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy,
  19. nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy,
  20. przynależność do kół STN przez minimum 18 miesięcy,
  21. nagrody Rektora,
  22. nagrody i stypendia Ministra,
  23. wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
  24. potwierdzony dyplomem inny kierunek studiów pierwszego stopnia,
  25. potwierdzony dyplomem inny kierunek jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
  26. potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
  27. działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA, STN, itp.), lub działalność organizacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia,
  28. zaświadczenie o wyniku LEK, LDEK, uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
  29. inne nie wymienione dokumenty.

Wystąpienia zjazdowe muszą być udokumentowane streszczeniem, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo do wykazu należy dołączyć ponumerowane, zgodnie z symbolem numerycznym nadanym w wykazie, kserokopie stron tytułowych czasopism, książek referatów zjazdowych lub streszczeń.

Oprócz tego do podania proszę dołączyć:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Doktoranckich
 2. Kartę informacyjną doktoranta
 3. Kserokopię dowodu osobistego

Dokumenty na Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przyjmowane będą do 15 sierpnia 2015 r. w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Kampus E.

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich ww. dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Datą złożenia wszystkich dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Szczegółowych informacji na temat warunków i trybu rekrutacji udziela:
mgr inż. Anna Jermakowicz
Sekretariat Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
ul. Jedności 8, 41 200 Sosnowiec, Kampus E
tel. (032) 364 1118, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Limit przyjęć wynosi 30 osób

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kolegium wf Studia podyplomowe
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Studia doktoranckie
Telefony:
32 364 11 18;
32 364 11 25;
więcej...

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
ul. Jedności 8, kampus E
41-200 Sosnowiec
Telefony:
32 364 11 40; 32 364 11 41; 32 364 11 43;
fax. 32 364 11 42
więcej ...

Wydział Lekarski w Katowicach

kolegium wlkKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. Medyków 18,
40-752 Katowice
tel. 32 202 53 20;
fax. 32 208 84 17

więcej ...

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu

kolegium wlzKolegium Kształcenia Podyplomowego

ul. pl. Traugutta 2,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 52 26;
fax. 32 271 75 00

więcej ...

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kolegium wzp Studia doktoranckie
tel. 32/ 397-65-47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 8.
więcej...

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kolegium wf

Studia podyplomowe
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Studia doktoranckie
tel.: 32 208 8590;
więcej...

Doktoraty
tel: 32 208 8756;
Habilitacje
tel.:32 208 8590;

ADRES
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
pok: 111, 112
fax: 32 208 8843;

Ciekawe Linki